Rules

General rules

0. 1. Any form of aggression , racism and political campaigning is prohibited !
2 . Pornographic or related materials are strictly forbidden ! (Exception: the section " XXX " wink.gif
3 . Absolutely forbidden are obscene and offensive language aimed at all !
4 . Writing in Cyrillic or english is a must!
5 . Any attempt to advertise without the knowledge and permission of the site owner is prohibited !
6 . In the comments below torrents commented only question torrent .
7 . Spam is prohibited !
8 . Each downloaded torrent should be seeded 72 hours or ratio 1 !
9. Avatars larger than 100x100 pixels , for advertising , pornographic, agitation , racist, or related content will be deleted without warning!
10 . Cheet is prohibited !

Rules for upload

1. 1. Uploading Bulgarian production is absolutely forbidden!
2 . External torrents is not allowed
3 . Duplicate torrent will be deleted without warning!
4 . Torrent to which they are claimed copyright or related rights ,  is deleted without warning !
5 . Templates are absolutely required! Not subject to modeling, modification and alteration any kind !
6 . Torrent that does not meet the requirements or violates the upload is deleted without warning!
7 . Video quality type TS, CAM and similar quality not allowed .

Основни правила

2. 1. Всяка форма на агресия, расизъм и политическа агитация е забранена!
2. Порнографски или свързани с тях материали са абсолютно забранени! (Изключение: раздел "XXX" )
3. Абсолютно забранено са нецензурни и обидни думи насочена към когото и да било!
4. Писането на кирилица или разбираем английски в сайта е задължително!
5. Всеки опит да се рекламира, без знанието и разрешението на собственика на сайта е забранено!
6. В коментарите по-долу се коментира само въпросния торент.
7. Спамът е забранен!
8. Всеки изтеглен торент трябва да се сийдва минимум 72 часа или до коефициент 1!
9. Аватари по-големи от 100x100 пиксела, за реклама, порнографско, агитация, расистки, или сродно съдържание ще бъдат изтривани без предупреждение!
10. Чийтът е забранен!

Правила за качване

3. 1. Качване на българска продукция е абсолютно забранено!
2. Външни торенти не се допускат!
3. Дублиращи се торенти ще бъдат изтривани без предупреждение!
4. Торент към които са предявени авторски права и сродните му (и съответно след доказване), се изтрива без предупреждение!
5. Шаблоните са абсолютно задължителни! Всеки потребител може да използва свой шаблони, при условие че са подробни и добре оформени!
6. Торент, който не отговаря на изискванията или нарушава правилата за качване се изтрива без предупреждение!
7. Видео качество от типа на TS, CAM и подобно качество не е позволено.


[ Queries: 24|0 ] - [ Script Execution: 0.3484 sec. ] - [ GZIP: enabled ][  Design By: Friendly_Styles  ]  [  xbtit dt fm v19.0 de By: DiemThuy  ]  [  XBTIT Original By: Btiteam  ]